اختتاميه اعتباربخشي سال 1398 بيمارستان کیان

اختتاميه اعتباربخشي سال 1398 بيمارستان کیان با حضور ارزياب هاي ارجمند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، رياست محترم بيمارستان و مسولین واحدهای بیمارستان در سالن کنفرانس برگزار گردید. 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد