پیام رياست بیمارستان

از مدیران ، پزشکان و کارکنان انتظار میرود درجهت تحقق اهداف در راستای خط مشی رسالت بیمارستان با رویکرد افزای بهر وری  با به کارگیری کامل دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مدون و مطلوب نسبت به انجام وظایف  و مسئولیت های خویش .تلاش مضاعف داشته و بیمارستان را در نیل به اهداف یاری نماید
اینجانب امکانات لازم را در چهارچوب مقررات سازمان جهت استقرار این سیستم مهیا و اجرای کامل سیستم کیفیت را از کلیه همکاران گرامی خواهانم.

با آرزوی توفیق

مدیر عامل بیمارستان کیان

دکتر وحید عابدین زاده

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان کیان می باشد